Gå till Motala kommuns startsida

Vädret i Motala

  • Idag: Växlande molnighet och någon by av snöblandat regn10 m/s Västlig
Åke Svensson, Elias Georges och Sira Jokinen Lisse Åke Svensson, Elias Georges och Sira Jokinen Lisse  Fotograf: Nils-Ingvar Graan
Lyssna

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är det högsta beslutande organet i kommunen. De 57 ledamöterna väljs av kommuninvånarna vid de allmänna valen vart fjärde år. Fullmäktige debatterar och fattar beslut i frågor av större vikt. Ett viktigt fullmäktigebeslut är vilka nämnder som ska finnas, förutom kommunstyrelsen och valnämnden, och vad dessa ska göra.
 
Fullmäktige har inrättat en fast beredning, strategiberedningen, som har ansvar för att följa upp hur kommunens nämnder och kommunstyrelsen följer det av kommunfullmäktige fastställda ledningssystemet (LedMot).

Fullmäktigemöten

Du är varmt välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som oftast hålls i Motala Convention Centre (Folkets Hus), Repslagaregatan 3, Motala. Datum och utdrag ur dagordningen publiceras i lokalpress. Kallelser med beslutsunderlag finns i Sammanträdesportalen, se länk under Relaterad information till höger.

Protokoll

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden finns i Sammanträdesportalen, se länk under Relaterad information til höger.

Begrepp

Här följer korta förklaringar av några begrepp som förekommer i kommunfullmäktige:

Fråga

En ledamot som vill ha ett snabbt svar från någon i den styrande majoriteten kan muntligen eller skriftligen ställa en så kallad enkel fråga som ska handla om ganska enkla sakförhållanden. Frågan lämnas in innan sammanträdet börjar och ställs under sammanträdet då även svaret ges. Bara frågeställaren och den som svarar får delta i debatten. En enkel fråga leder inte till något beslut i fullmäktige.

Interpellation

En interpellation lämnas skriftligen före sammanträdet och riktar sig vanligen till en nämndordförande. Ärendet ska helst vara av större intresse för kommunen. Alla ledamöter i fullmäktige får möjlighet att delta i debatten. En interpellation ska besvaras skriftligt och leder inte fram till något beslut i fullmäktige.

Motion

En motion är ett skriftligt förslag som måste beredas. Beredning betyder att förslaget utreds och prövas från olika synpunkter av en beredning eller nämnd. Beredningen leder fram till ett förslag till svar på motionen som fullmäktige får ta ställning till genom ett beslut.

Bordläggning och återremiss

Ett ärende bordläggs eller återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. Enkel majoritet krävs i valärenden och om ärendet tidigare bordlagts eller återremitterats på begäran av en minoritet.

Bordläggning

När ett ärende blivit bordlagt sker inte någon ytterligare beredning av ärendet. Varken beslutsunderlag eller beredande instans förslag till kommunfullmäktiges beslut får ändras. Ett bordlagt ärende skall behandlas på fullmäktiges nästa sammanträde, om fullmäktige inte beslutar något annat.

Återremiss

När fullmäktige beslutat om återremiss skickas ärendet tillbaka för ytterligare beredning, t.ex. kan mer fakta eller information tas fram som underlag för kommunfullmäktiges beslut. Vid återremiss kan även beredande instans ändra eller komplettera sitt förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet. 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 27 januari 2016

Kontakt

Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktiges sammanträde är offentligt och inleds med Allmänhetens frågestund där allmänheten är välkommen att ställa frågor till fullmäktiges ledamöter

Frågorna kan, ställas muntligt vid sammanträdet, lämnas skriftligt till informationsdisken i Kommunhuset, Motala, skickas per post till: Motala kommun, Kommunfullmäktige, 591 86 Motala, faxas till 0141 577 14 eller skickas via e-post till motala.kommun@motala.se

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Centerpartiet: 3
Liberalerna: 4
Kristdemokraterna: 2
Moderata samlingspartiet: 12
Miljöpartiet de gröna: 3
Socialdemokraterna: 23
Vänsterpartiet: 4
Sverigedemokraterna: 6

Summa 57 ledamöter

Kommunfullmäktige sammanträder 2016

8 februari
14 mars
18 april
9 maj
7 juni
29 augusti
10 oktober
14 november
12 december