Gå till Motala kommuns startsida

Vädret i Motala

  • Idag: Växlande molnighet och någon by av snöblandat regn10 m/s Västlig
Startsidan/Invånare/Barn och utbildning/Skolskjuts och elevresa
Lyssna

Skolskjuts och elevresa

Motala kommun erbjuder kostnadsfri skolskjuts för elever som går i grundskolan. De vårdnadshavare och elever som väljer en annan skola, kommunal eller fristående, än placeringsskolan har inte rätt till skolskjuts. Hela regelverket hittar du i spalten till höger.

Vid beslut om skolskjuts tittar kommunen på färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder eller någon annan särskild omständighet. Motsvarande bestämmelse finns beträffande särskolan inklusive gymnasiesärskolan.

För gymnasieskolans elever anordnas inte särskilda skolskjutsar. Eleverna får busskort som gäller på ordinarie linjetrafik. I vissa fall går det att få ekonomisk ersättning för resor mellan hem och skola.

Ansökan om skolskjuts och elevresa görs via vår e-tjänst. Till höger hittar du länken till ansökan.

På Motala kommuns uppdrag sköter Östgötatrafiken planering och kontakt med taxi samt bussbolag inom hela Motala kommun.

Senaste dag för att ansöka om skolskjuts till läsåret 2017-2018 är den 24 mars.

 

Frågor och svar om skolskjuts i Motala kommun

Har vårt barn rätt till skolskjuts?
Kommunen är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i skolan där kommunen placerat eleven, placeringsskolan. Detta gäller elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Hänsyn tas till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev, växelvist boende eller annan särskild omständighet.

Har vårt barn som går i förskoleklass rätt till skolskjuts?
Ja.

Från när gäller vinterskolskjuts?
Vinterskolskjuts kan sökas från och med måndagen vecka 42 på höstterminen till och med fredagen vecka 11 på vårterminen.

Hur mäts färdvägens längd mellan hem och placeringsskola vid bedömning av rätt till skolskjuts?
Avståndet mäts i GIS (kartprogram) och närmaste gång- och cykelväg gäller, tomtgräns till tomtgräns.

Vårt barn har råkat ut för en olycka och kan inte ta sig till skolan på egen hand. Har vårt barn rätt till skolskjuts under tiden som behovet finns?
Nej, men kommunens olycksfallsförsäkring täcker kostnaden för transport till och från skolan. Kontakta kommunens försäkringsbolag för mer information vid olycka.

Vi har valt en annan grundskola än placeringsskolan i vår hemkommun på grund av till exempel familjeförhållanden, mobbning eller andra sociala skäl. Har vårt barn rätt till skolskjuts?
Vid val av annan skola än placeringsskolan har hemkommunen inte skyldighet att anordna skolskjuts.

Vi har valt en friskola i kommunen. Har vårt barn rätt till skolskjuts?
Vid val av annan skola än placeringsskolan, oavsett kommunal skola eller friskola, så har hemkommunen inte skyldighet att anordna skolskjuts.

Vi har valt en annan grundskola utanför hemkommunen. Har vårt barn rätt till skolskjuts?
Vid val av annan skola än placeringsskolan, utanför hemkommunen, har varken hemkommun eller mottagande kommun någon skyldighet att anordna skolskjuts.

Vi har flyttat och barnet ska gå kvar i sin skola. Har vårt barn rätt till skolskjuts från nya adressen?
Om skolan fortfarande är placeringsskola från nya adressen och något av kraven för skolskjuts uppfylls så har barnet rätt till det. Finns det en placeringsskola närmare nya adressen, har barnet inte rätt till skolskjuts. Rätten faller i och med att man väljer annan skola än placeringsskolan.

Vi har blivit nekade skolskjuts då vi valt att placera vårt barn i annan grundskola än placeringsskolan. Kan vårt barn åka med den kommunala skolskjutsen som ändå åker förbi vårt hem om vi står för kostnaderna?
Nej, kommunen planerar endast för de elever som uppfyller kraven för rätt till skolskjuts.

Vårt barn bor växelvist hos oss vårdnadshavare. Har vårt barn rätt till skolskjuts?
Eleven har rätt till skolskjuts om

  1. eleven är placerad i sin placeringsskola utifrån sin folkbokföringsadress och
  2. bor lika mycket hos båda föräldrarna och
  3. något av kraven för skolskjuts uppfylls från den andra hemadressen. Se ”Har vårt barn rätt till skolskjuts?”.

Vårt barn har växelvist boende i olika kommuner. Har vårt barn rätt till skolskjuts?
Nej.

Jag som vårdnadshavare har inte möjlighet att skjutsa mitt barn till skolan. Har mitt barn rätt till skolskjuts?
Endast om något av följande kriterier uppfylls: Färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller annan särskild omständighet.

Vårt barn har enligt avståndskraven rätt till skolskjuts. Barnet går på fritids före och/eller efter skoldagen. Har vårt barn rätt till skolskjuts?
Nej, rätten till skolskjuts gäller endast till och från skolan, inte till och från fritidsverksamhet.

Vårt barn uppfyller inte avståndskriterierna för skolskjuts. Kan vårt barn åka med skolskjutsen som passerar vårt hus i mån av plats?
Nej, kommunen tillämpar inte skolskjuts i mån av plats.

Vårt barn har beviljats skolskjuts men måste gå till fots till en anvisad hållplats för på- och avstigning. Varför?
Faktorer som spelar in är till exempel samordnad skjuts för att få en så kort restid som möjligt för eleverna längs med rutten, planerat fordon är för stort för vända på platsen vid hemmet samt ingen säker på- och avstigningsplats vid hemmet. Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att eleven kommer till och från på- och avstigningsplatsen på ett tryggt och säkert sätt.

Vårt barn blir inte hämtat vid vårt hus utan vid en på- och avstigningsplats längre bort, men grannens barn behöver inte gå till någon hållplats längre bort. Varför?
Östgötatrafiken sköter planering och drift för kommunens skolskjutsar och planerar rutter så tids- och kostnadseffektivt som möjligt utifrån skollag och kommunens riktlinjer. Elevunderlag, fordon, hållplatser och avstånd är av betydelse för en bra planerad rutt.

Vårt barn upplever att det är otäckt och långt att gå till på- och avstigningsplatsen. Varför kan barnet inte hämtas vid tomtgränsen?
Vid bedömningen av skolskjuts tas endast hänsyn till de faktorer som uppges i skollagen och kommunens riktlinjer framtagna av bildningsnämnden. Vårdnadshavarens ansvar för barnen kvarstår trots rätten till skolskjuts. Det är vårdnadshavaren som avgör när barn ensamma kan gå till en på- och avstigningsplats för att invänta skolbussen.

Grannens barn får skolskjuts fast de inte har rätt till det enligt de riktlinjer som finns. Varför?
Alla ansökningar bedöms individuellt utifrån skollagen och riktlinjer framtagna av bildningsnämnden.

Får en kompis åka med skolskjutsen?
Nej.

Varför är det väntetid på skolskjuts efter skolans slut?
Då samordning av elever sker vid skolskjutsen så kan väntetider uppstå vid hemresa.

Hur överklagar man ett skolskjutsbeslut?
Överklagan skickas in skriftligen till bildningsnämnden inom tre veckor från den dag skriftligt beslut mottagits. Har överklagan kommit in i rätt tid skickas överklagan vidare till Skolväsendets överklagandenämnd eller Förvaltningsrätten.

Vad gäller för gymnasieelev som behöver skolskjuts?
Kommunen har ingen skyldighet att anordna skolskjuts för gymnasieelever, utan endast ett ansvar att stå för resekostnaderna upp till ett visst belopp, 1/30 av ett basbelopp.

Gymnasieelev som uppfyller kraven för elevresa oavsett om eleven studerar inom kommunen eller i annan kommun inom länet, har rätt till ett färdbevis i form av läsårskort i det fall linjetrafik trafikerar sträckan. Överskjutande kostnader för elevresor såsom vid kvälls-och helgaktiviteter som sträcker sig utanför läsårskortets giltighetstid administreras och bekostas av mottagande gymnasieskola.

 I annat fall där linjetrafik inte trafikerar sträckan, så kan en ekonomisk ersättning istället ansökas om, motsvarande resekostnader för verklig resa till och från skolan, dock högst 1/30 av ett basbelopp per månad.

Växelvist boende för gymnasieelev, har eleven rätt till elevresa?
Nej, rätten för elevresa gäller inte för gymnasieelever vid växelvist boende.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 13 februari 2017

Kontakt

  • Skolskjuts Skolskjutssamordnare Malin Forsberg
    Bildningsförvaltningen Tel 0141-22 24 79 Växel 0141-22 50 00 skolskjuts@motala.se

Ansök via vår e-tjänst

Via vår e-tjänst kan du ansöka om skolskjuts.

Till ansökan